FELSEFİ DÜŞÜN’E MAKALELERİNİ GÖNDERECEK OLAN YAZARLARA

Felsefi Düşün’de yazılarının yayınlanmasını isteyen yazarlar makalelerini word formatında 2 nüsha halinde düzenleyerek (bilgi@felsefidusun.com) e-mail adresine göndermelilerdir. Nüshalardan biri yazarın kişisel bilgilerini ( isim, unvan, bağlı bulunduğu kurum, e-mail adresi ve ORCID numarası) içermeli, diğeri ise kesinlikle bu bilgilere yer verilmeyecek şekilde olmalıdır.

Bu Word dosyası, Felsefi Düşün’e yazı gönderecek olan yazarlardan istenilen biçimsel ve teknik formata örnek olması amacıyla sitemize eklenmiştir.

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

Felsefi Düşün dergisinde yer alacak makalelerin değerlendirilmesi ve yayın sürecinde, araştırma ve yayın etiğine ilişkin olarak şüpheli görülen durumlarda Committee on Publication Ethics (COPE)’in belirlemiş olduğu kural ve kıstaslar dikkate alınmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. COPE Ethical Guidelines for Peer-Reviewers

-Makalenin araştırmasında kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

-Araştırmanın bağımsız olduğu açık bir şekilde gösterilmeli, eğer çıkar çatışması varsa taraflar bilgilendirilmelidir.

-Makale herhangi bir kurum, kuruluş, burs ve proje desteğiyle gerçekleştirilmişse belirtilmeli ve gerekirse ilgili kurumlardan onay alınmalıdır.

-Makalede adı geçenlerden gerekirse onam sayfası alınmalıdır.

-Makalenin sorumluluğu yazara aittir.

Yazarların Sorumluluğu

Felsefi Düşün’e gönderilen makalelerin başka bir yerde yayımlanmamış, eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olmaması ve başka bir dilde yayınlanmamış olmaması gerekmektedir.

Telife bağlı resimler, şekiller vs. için yazar gerekli izinleri alınmalı ve gerektiğinde makalede bu hususlar belirtilmelidir.

Felsefi Düşün’ün “Yazarlara Notlar” kısmında işaret ettiği düzenlemeleri gerçekleştirmeyen yazarların makaleleri hakem raporlarından ‘olumlu’ görüş alsa bile yayımlanmaz.

Makale eğer çift yazarlı ya da çok yazarlı olarak gönderilmişse ve ilerleyen süreçlerde yazarlardan biri geri çekilmişse makale yayımlanmaz.

Makale yazarı olarak yeterli katkıda bulunmayanlara metnin dipnotlarında teşekkür edilebilir.

Yayınlanmamış yüksek lisans ve doktora tezlerinden türetilmiş makaleler dipnotta bilgi olarak verilmelidir. Tezlerin bir bölümü olduğu gibi gönderilemez.

Konferans, seminer, sunum, kongre ve çalıştaylarda sunulmuş metinler makale kurallarına uygun bir biçimde dergimize gönderildiğinde bu bilgiler dipnotta belirtilmelidir.

Başka dillerde yazılmış makaleler dergimizde ancak Türkçe çevirisiyle yayımlanabilir. Çeviri yazarın sorumluluğundadır. Makale yazarı Türkçe bilmiyorsa dergi yayın kurulu tarafından Türkçeye çevrilir.

Yazar makalesiyle ilgili bir sorun olduğunu düşündüğünde dergi editörü ile iletişime geçip bilgilendirilmelidir.

Gönderilen makaleler makale son teslim tarihi ve dergi yayım tarihi arasındaki sürede değerlendirilir. Yazarlar bu süreyi göz önünde bulundurarak makalelerini göndermelidirler. Bu sürede çeşitli nedenlerle makaleler yazar tarafından geri çekilebilir.

Makale yayınlandıktan sonra telif olarak yazara 1 nüsha gönderilmektedir.

Editör sorumlulukları

Baş editör ve sayı editörü yazarlar ve makalelerinin yayımlanana kadar bilgilerinin gizli kalması sorumluluğunu alır.

Baş editör ve sayı editörü makalelerin adil ve peer-to-peer ilkesi gereğince çift kör hakemlik değerlendirilmesini sağlar.

Baş editör ve sayı editörü hakem atama konusundan tam yetkiye sahiptir ve makalenin yayımlanması konusunda en son kararı vermekle yükümlüdür.

Makalede intihal, duplikasyon ya da akademik yeterlilik kriterleri sağlanmamışsa yazar baş editör  tarafından bilgilendirilir ve makalesi hakem ve yayım sürecine sokulmaz.

Yayım sürecinden sonra makalede intihal ve duplikasyon olduğu fark edilirse dergi baş editörü yazarı, makalenin hakemlerini ve dizinleri bilgilendirilir.

Hakem sorumlulukları

Makaleler konusuyla ilgili hakemlere değerlendirilmesi için 20 günlük süre tanınarak gönderilir.

Hakemlere gönderilen makaleler tamamen anonimdir, makale içinde yazarın kimliğini yansıtacak detaylar varsa baş editör tarafından çıkarılır.

Makaleler iki hakeme gönderilir. Eğer hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz rapor göndermişse, makale gerekli görülürse üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakem raporlarında gerekçeli intihal ve duplikasyon olduğuna dair değerlendirmeler varsa makale ikinci ve üçüncü hakeme gönderilmez.

Makale bir hakemden olumlu diğer iki hakemden olumsuz görüş almışsa yayımlanamaz. Bu durumda hakemler makalenin neden yayımlanmadığı konusunda bilgilendirilir.

Hakemlerin kimliğinin gizli kalması sağlanır.

Bazı durumlarda makale ile ilgili olarak baş editör, sayı editörü ve hakemler arasındaki yorumlar paylaşılabilir.

MAKALE DEĞERLENDİRME VE YAYIN SÜRECİ

Felsefi Düşün, kör hakemlik sistemi uygulanan bir dergidir. Derginin hakem ve danışma kurulları, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde görev yapan seçkin bir akademisyenler topluluğundan oluşmaktadır. Dergiye ulaştırılan makalelerin değerlendirilme süreçleri şu şekilde işlemektedir:

  1. Gönderilen yazılar yayın kurulu tarafından onaylanması halinde, belirlenen iki adet hakeme gönderilerek değerlendirilmeleri istenmektedir.
  1. Her iki hakem raporunda da kabul alan yazılar yayınlanır. Hakemlerden birinin onaylamadığı durumlarda makale bir üçüncü hakeme gönderilerek değerlendirilmesi istenebilir. Buradan gelen yanıt olumlu ise makale yayınlanır, değilse reddedilir.
  1. Hakemler, makalelerin akademik yayın kriterlerine uygun hale gelebilmesi için düzeltme talep edebilirler. Düzeltme istenmiş makalelere ilişkin düzeltme talepleri yazarlara bildirilir. Yazarın istenen düzeltmeleri yapmasının ardından, eğer düzeltme sonrası görmeyi talep etmiş iseler hakemlerin, değilse yayın kurulunun onayına bağlı olarak makalenin yayınlanması kabul edilmiş olur.

MAKALE BİÇİM VE REFERANS BİLGİLERİ

Felsefi Düşün dergisine gönderilecek olan tüm yazılar;

1. A4 kâğıdının tek yüzüne tek aralıklı, iki yana yaslı, kenarlardan (sol, sağ, üst, alt) 2,5 cm boşluk bırakılmış, paragraf başı yapılmayacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde yazılmalı, metnin dipnotları 10 punto olmalıdır.

2. Metnin içindeki birebir alıntılar sağdan ve soldan 1’er cm içeriden başlayarak tırnak içine alınmaksızın Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde olmalıdır. Bir cümleden fazla birebir alıntılar için bu kural geçerlidir. Bir cümlelik alıntılar ise metnin içinde çift tırnak içinde gösterilmelidir.

3. Gönderilen makaleler 8.000 kelimeyi geçmemelidir.

4. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, Türkçe ‘Öz’ (150-250 kelime arası) ve İngilizce ‘Abstract’ (150-250 kelime arası), Türkçe ‘ Anahtar Kelimeler’ (en az 5 tane) ve İngilizce ‘Keywords’ (en az 5 tane) metnin başına eklenmeli ve burada yazılı olan metnin Türkçe ve İngilizceleri birebir aynı olmalıdır.

5. Dipnotlar ve kaynakça için “Chicago 16th A” referans sistemi kullanılmış olmalıdırlar.

a) İlk kez kaynak gösterileceği zaman kitap için: Yazarın adı, soyadı, kitabın adı (italik),varsa çevirmenin adı, kaçıncı baskı olduğu belirtilmeli, ardından parantez içinde kitabın basıldığı şehir, yayınevinin adı belirtilmelidir. Parantezden sonra en sona, yararlanılan sayfa numarası eklenmelidir.

Örnek Kitap Dipnotu: John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, çev. V. Hacıkadiroğlu (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2004), 253.

Aynı eser ikinci kez kaynak gösterileceği zaman, bu kez sadece yazarın soyadı, kitabın kısa adı (italik) ve sayfa numarası belirtilmelidir. (Bu kitap, makale, kitap içi bölüm vs. her türlü referans için geçerli bir durumdur.)

Locke, Deneme, 254.

Eğer aynı eser araya başka bir eser girmeksizin ardı ardına kaynak gösteriliyorsa, bu ikinci gösterimde sadece A.g.e., ifadesi ve sayfa numarasının kullanılması yeterli olur. (Bu kitap, makale, kitap içi bölüm vs. her türlü referans için geçerli bir durumdur.)

A.g.e., 255

Eserin metnin sonunda yer alacak olan kaynakça içinde gösterilmesinde, yazarın soyadı, adı, kitabın adı (italik), varsa çevirmenin adı ve kaçıncı baskının kullanıldığı, kitabın basıldığı şehir, yayınevinin adı ve basım yılı sırası takip edilmelidir. Her birimin arasına nokta konulmalı, kişi adı veya başka kısaltmalar varsa bunların uzatılmış hali yazılmalıdır.

Örnek Kitap Kaynakçası: Locke, John. İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme. Çeviren Vehbi Hacıkadiroğlu. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2004.

b) Makalelerde dipnot ve kaynakça gösteriminde ise aynı sıra takip ediliyor olmakla birlikte, kullanılan makalenin değil, derginin ismi italik yazılmakta ve sayfa numarasından önce virgül yerine iki nokta üst üste (:) konulmaktadır.

Örnek Makale Dipnotu: Uğur Ekren, “Alexius von Meinong ve Nesneler Teorisi”, Kutadgubilig, sayı 17 (2012): 25.

Örnek Makale Kaynakçası: Ekren, Uğur. “Alexius von Meinong ve Nesneler Teorisi”. Kutadgubilig, sayı 17 (2012): 25-32.

c) Kitabın içindeki bölüm için;

Örnek Kitap İçi Bölüm Dipnotu: Jean-Luc Nancy, “Sonlu ve Sonsuz Demokrasi”, Demokrasi Ne Alemde? içinde, haz. E. Hazan, çev. Savaş Kılıç ( İstanbul: Metis Yayınları, 2010), 67.

Örnek Kitap İçi Bölüm Kaynakçası: Nancy, Jean-Luc. “ Sonlu ve Sonsuz Demokrasi”. Demokrasi Ne Alemde? içinde, 66-80. Hazırlayan Eric Hazan. Çeviren Savaş Kılıç. İstanbul: Metis Yayınları, 2010.

d) Elektronik kaynak kullanımında ise yukarıdaki sıralama takip edilmeli, kaynağın kullanıldığı tarih aşağıdaki gibi yazılmalıdır.

Elektronik Kaynakça Dipnotu: Bernard Flynn, “Maurice Merleau-Ponty”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy , ed. E. N. Zalta, http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/merleau-ponty/, çevrimiçi 25 Temmuz 2015.

Elektronik Kaynakça: Flynn, Bernard. “Maurice Merleau-Ponty”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Editör Edward N. Zalta. http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/merleau-ponty/. çevrimiçi 25 Temmuz 2015.

Bunların dışında;

6. Makalenin sonunda yer alan “Kaynakça” bölümünde aynı yazara ait eserler var ise basım yılı gözetilerek sıralanmalıdır.

7. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, ‘Kaynakça’ başlığı 14 punto koyu;

‘Öz’, ‘Abstract’, ara başlıklar 12 punto koyu;

‘Anahtar Kelimeler’, ‘Keywords’ 10 punto koyu şeklinde yapılmalıdır.

8. Metnin tamamında koyu karakter başlıklar haricinde kullanılmamalıdır.

9. Yabancı dilden ödünç alınmış kelimeler var ise italik olarak gösterilmelidir.

10. Vurgulanmak istenen kelimeler veya tamlamalar tek tırnak içine ‘..’ alınmalı, koyu veya italik yapılmamalıdır.

11.Metnin içinde ve dipnotta bulunan kitap isimleri italik, makale veya kitap bölümleri çift tırnak içerisinde “..” gösterilmelidir.

12. Filozof veya yazar ismi metinde ilk defa kullanılacaksa tam ismi yazılmalı, metnin devamında ise sadece soyadı kullanılmalıdır.

13. Antik eserlere verilen referanslar metnin içinde değil dipnotlarda gösterilmelidir. İlk dipnotta söz konusu antik eserin hangi edisyonunun kullanıldığı muhakkak belirtilmelidir.

14. ‘Kitap İncelemeleri’ bölümüne gönderilecek değerlendirmelere konu olan kitaplar son beş yıl içinde yayımlanmış olmalıdır.

Daha detaylı bilgi için www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html sitesinden yararlanılabilir.